W czwartek 30 stycznia 2014 roku odbyły się w Urzędzie Miasta konsultacje w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa. Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Komisji Edukacji RMK – Marta Patena, oprócz niej uczestniczyli w nim także przewodniczący RMK – Bogusław Kośmider, radne Barbara Nowak i Agata Tatara, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Gałczyńskiego – Teresa Grzybowska oraz zainteresowane osoby m.in. radni dzielnicowi, przedstawiciele trzeciego sektora i członkowie młodzieżówek partyjnych. Pod konsultacje trafił projekt uchwały przygotowany przez zespół radnych (do pobrania tutaj).

Sama historia Młodzieżowej Rady Krakowa jest jednak dłuższe, radni już w 2009 roku podjęli uchwałę, która miała na celu jej powołanie, jednak z wielu przyczyn, głównie złych doświadczeń z funkcjonowania MRK w poprzednich latach, uchwała ta nie została zrealizowana. Teraz pomysł powrócił, według obecnego projektu MRK ma pełnić głównie funkcje edukacyjne, propagować samorządność, rozwijać idee społeczeństwa obywatelskiego i upowszechniać wiedzę o funkcjonowaniu samorządu. Podstawą prawną do powołania Młodzieżowej Rady jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 5b:
1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samo-rządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.
2. Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.
3. Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.

Właśnie zapis o funkcji konsultacyjnej był kością niezgody podczas konsultacji, ograniczanie MRK tylko do działań edukacyjnych jest moim zdaniem złą decyzją. Przedstawiciele Twojego Ruchu zasugerowali, że MRK powinna mieć możliwość zgłaszania uchwał do „dorosłej” Rady Miasta, ja zasugerowałem, aby pójść o krok dalej i przydzielić MRK swój budżet, na początek 200 tys. zł. Pozwoliłoby to promować idee budżetu obywatelskiego, młodzież mogłaby decydować na co przeznaczyć te pieniądze, czy wybudować nowe boisko, przeprowadzić serię szkoleń dla licealistów z wybranego tematu, a może jeszcze coś innego? Obie propozycje wywołały sporo kontrowersji i były głównym tematem dyskusji. Ostatecznie MRK ma pełnić nie tylko funkcję edukacyjną, ale i konsultacyjną, jednak bez „twardych” zapisów (inicjatywa uchwałodawcza, własny budżet). Radni zobowiązali się także, że mimo braku takich zapisów, będę traktować poważnie działania MRK jeżeli zostanie powołana i starać się wprowadzać wypracowane przez nią pomysły w życie. Ważne, że zostanie prawdopodobnie zrobiony pierwszy krok, czyli Młodzieżowa Rada Krakowa zostanie powołana, jest wiele miast w Polsce, w których takie ciało funkcjonuje z bardzo dobrym skutkiem. Co do szczegółowych uprawnień i zadań MRK, trzeba będzie poczekać na to jak będzie ona funkcjonować, obserwować zaangażowanie młodzieży oraz jakość projektów, które będzie przedstawiać i pilnować, aby trafiały one dalej. W mojej opinii nie jest idealnie, ale dobrze, że ten projekt idzie do przodu, to jest najważniejsze.

Tutaj można znaleźć szczegółowy zapis i podsumowanie konsultacji.