AktualnościInterpelacje

Rada Programowa ds. Miejskich Mediów

Zwróciłem się do Prezydenta z prośbą o przeanalizowanie możliwości powołania Rady Programowej ds. Miejskich Mediów. Rada powinna zajmować się nadzorowaniem oraz opiniowaniem okresowym kierunków i treści wydawanych przez miejskie media. Podobnie jak w przypadku Rad Programowych powoływanych na podstawie Ustawy o radiofonii i telewizji z tą różnicą, że Rada powinna pracować społecznie.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI